ម៉ាស៊ីនបន្ថែមថ្មីសម្រាប់បន្ទះ Honeycomb pp

យើងរោងចក្រថ្មីបន្ថែមម៉ាស៊ីនបន្ថែមថ្មីដើម្បីផលិតបន្ទះ Honeycomb pp ។វាបង្ហាញលទ្ធផលល្អ។

NeoImage_副本


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២